آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مصوبات هیات امنا

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 19 مورد از کل 19 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
صورتجلسه شانزدهمین نشست عادی هیات امناء مورخ۱۴۰۰/۱۲/۰۷مصوبات هیات امنا
صورتجلسه پانزدهمین نشست عادی هیات امناء مورخ۱۴۰۰/۰۵/۱۲مصوبات هیات امنا
صورتجلسه چهاردهمین نشست عادی هیات امناء مورخ۱۳۹۹/۱۲/۲۷مصوبات هیات امنا
نشست فوق العاده(همزمان) ۱۴۰۰/۰۲/۱۹مصوبات هیات امنا
نشست فوق العاده ۱۳۹۹-۱۱-۰۶مصوبات هیات امنا
صورتجلسه سیزدهمین نشست عادی هیات امناء مورخ۲۶-۰۶-۱۳۹۹مصوبات هیات امنا
نشست فوق العاده۱۴و۱۵-۱۲-۱۳۹۸مصوبات هیات امنا
صورتجلسه دوازدهمین نشست عادی هیات امناء مورخ۲۱-۰۶-۱۳۹۸مصوبات هیات امنا
صورتجلسه یازدهمین نشست عادی هیات امناء مورخ۰۱-۱۲-۱۳۹۷مصوبات هیات امنا
صورتجلسه دهمین نشست عادی هیات امناء مورخ۱۳۹۷/۰۵/۱۷مصوبات هیات امنا
صورتجلسه نهمین نشست عادی هیات امناء مورخ۱۳۹۶/۱۲/۱۵مصوبات هیات امنا
صورتجلسه هشتمین نشست عادی هیات امناء مورخ۱۳۹۶/۰۵/۱۷مصوبات هیات امنا
صورتجلسه هفتمین نشست عادی هیات امناء مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶مصوبات هیات امنا
صورتجلسه ششمین نشست عادی هیئت امناءمورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲مصوبات هیات امنا
صورتجلسه پنجمین نشست عادی هیئت امناءمورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۴مصوبات هیات امنا
صورتجلسه چهارمین نشست عادی هیئت امناءمورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۴مصوبات هیات امنا
صورتجلسه سومین نشست عادی هیئت امناء مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۳مصوبات هیات امنا
صورتجلسه دومین نشست عادی هیئت امناء مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۳مصوبات هیات امنا
صورتجلسه اولین نشست عادی هیئت امناء مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲مصوبات هیات امنا